Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM POD ADRESEM : eshop.wurth.pl

§ 1 Definicje

1. Sprzedawca lub Würth Polska – podmiot sprzedający towary i świadczący usługi pod firmą „Würth Polska Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie (02-495), przy ul. Posag 7 Panien 1, posiadający NIP: 527-02-04-293, Regon 006216050, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000114958, o kapitale zakładowym w wysokości 6.603.436 złotych.

2. Towar lub Towary – rzecz lub rzeczy ruchome (także oprogramowanie), będące przedmiotem umowy sprzedaży przez Würth Polska.

3. Kupujący – przedsiębiorca, który nabywa Towar od Würth Polska dla celów zawodowych, bezpośrednio związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, nie będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4. Sklep lub Sklep internetowy – platforma do składania zamówień i dokonywania zakupów Towarów przez Kupującego online na stronie eshop.wurth.pl.

5. Regulamin – niniejszy regulamin składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

6. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług – ogólne warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług przez Würth Polska, składania reklamacji, a także zwrotów Towarów.

7. Reklamacja – zawiadomienie Würth Polska przez Kupującego o wadzie Towaru w celu realizacji przysługującemu Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma zastosowanie do składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.wurth.pl (Strona startowa > Serwisy > Informacje prawne > Regulamin sklepu internetowego) oraz w siedzibie Würth Polska.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz kodeks cywilny. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Towarów i Usług, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.

4. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Towarów i Usług przed złożeniem zamówienia.

5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży Towarów i Usług przez Kupującego. Jeżeli Kupujący oświadczy, że nie akceptuje Regulaminu albo Ogólnych Warunków Sprzedaży Towarów i Usług, to Würth Polska odmówi realizacji zamówienia.

6. Do poprawnego wyświetlania i korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą JavaScript. Zalecamy korzystanie z Internet Explorer 10 lub najnowszych wersji Firefox, Chrome, Opera lub Safari.

7. Zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący korzystający ze Sklepu internetowego ma zakaz umieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

8. Wszystkie Towary i nazwy widniejące w Sklepie internetowym są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

9. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru w Sklepie internetowym, a wyglądem Towaru dostarczonego do Kupującego, które wynikają wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru Towaru, proporcje Towaru itp.), nie stanowią podstawy do złożenia Reklamacji.

§ 3 Ceny i dostępność Towarów

1. Würth Polska zastrzega, że ceny oraz pozostałe informacje na temat Towarów w Sklepie internetowym nie stanowią elektronicznej oferty sprzedaży, ani nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów o umowie sprzedaży zawartych w kodeksie cywilnym.

2. Ceny wszystkich Towarów w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto (nie zawierają podatku od towarów i usług). Do ceny ostatecznej widniejącej w koszyku, zostanie dodana aktualna stawka podatku od towarów i usług, czyli cena ostateczna zostanie powiększona o należną obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług i stanie się ceną brutto.

3. Cena Towaru w Sklepie internetowym jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby informacja o dostępności Towarów w Sklepie internetowym pokrywała się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części zamówionego Towaru, Kupujący zostanie powiadomiony w formie odpowiedniego statusu Towaru przy pozycji na eshop.wurth.pl. oraz w zakładce zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów w Sklepie internetowym, zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania promocji, wyprzedaży, bądź wprowadzania w Sklepie internetowym innych zmian.

6. W przypadku promocji lub wyprzedaży, na które przeznaczana jest ograniczona liczba Towarów, realizacja zamówienia będzie następować według kolejności dat lub godzin wpływania potwierdzonych zamówień danego dnia na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży, za cenę określoną daną promocją lub wyprzedażą.

§ 4 Zamówienie w Sklepie internetowym

1. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie internetowym wyłącznie po uprzedniej:

a. akceptacji postanowień Regulaminu, Ogólnych Warunków Sprzedaży Towarów i Usług i polityki prywatności,

b. poprawnej rejestracji poprzez wypełnienie formularza w Sklepie internetowym, przy czym podczas rejestracji Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych, które są niezbędne do wystawienia faktury przez Sprzedawcę.

2. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia pojawi się komunikat elektroniczny o wprowadzeniu zamówienia.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę w formie łącznie:

a. pojawienia się odpowiedniego statusu Towaru przy pozycji na eshop.wurth.pl wskazującego na wygenerowanie przez Sprzedawcę listu przewozowego,

b. pojawienia się informacji w zakładce „Wyświetlanie listy wszystkich zamówień”,

c. wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego maila zatytułowanego „zamówienie nr [_]” zawierającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego maila zatytułowanego „zamówienie nr [_]” zawierającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Würth Polska zastrzega, że art. 66 (1) § 1-3 kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do sprzedaży w Sklepie internetowym.